Найдено 200+ «Э»

ЭЙСИД-ТЕХНО

Энциклопедия музыкальных жанров

Эйсид-техно (англ. acid techno) — стиль техно-музыки, который берет свое начало в лондонских рейв-вечеринках (squat party), проводившихся в основном на открытом

ЭЙСИД-ХАУС

Энциклопедия музыкальных жанров

Эйсид-хаус (англ. acid house) — стиль электронной музыки, относящийся к категории хаус-музыки. Эйсид-хаус впервые появился в середине 1980-х годов, когда чикагск

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ INDUSTRIAL

Энциклопедия музыкальных жанров

Экспериментальный industrial Не вся индустриальная музыка может быть отнесена к какому-либо стилю. Индустриальные музыканты до сих пор создают что-то новое, не п

ЭЛЕКТРО

Энциклопедия музыкальных жанров

Электро (electro) — сокращение от Electro funk (так же известно как robot hip hop) это стиль электронной музыки взявшей свои корни из хип-хопа. Очень большое вли

ЭЛЕКТРОКЛЭШ

Энциклопедия музыкальных жанров

Электроклэш — стиль электронной музыки, вобравший в себя элементы новой волны, панка и танцевальной электроники. Электроклэшевые музыканты используют: традиции з

ЭЛЕКТРОПОП

Энциклопедия музыкальных жанров

Электропоп — музыкальный стиль, разновидность синти-попа, ставший популярным в начале 1980-ых годов и более всего связанный с пост-панк музыкой новой волны.

ЭМБИЕНТ

Энциклопедия музыкальных жанров

Эмбиент (англ. ambient — окружающее, обволакивающее) — музыкальный жанр, включающий в себя элементы целого ряда различных стилей — джаза, нью-эйджа, электронной

ЭМО

Энциклопедия музыкальных жанров

Эмо (сокращение от «Эмоциональный») — термин, обозначающий особый вид хардкор-музыки, основанный на сокрушительных истеричных эмоциях в голосе вокалиста и мелоди

ЭТНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Энциклопедия музыкальных жанров

Этническая музыка (англ. World music, ворлд мьюзик, этника, этно, музыка народов мира, музыка мира) — аналог английского термина «world music». В самом широком с

ДАРК ЭМБИЕНТ

Энциклопедия музыкальных жанров

Дарк Эмбиент (англ. Dark — «тёмный», «тусклый», «мрачный»; англ. Ambient — «окружающее», «обволакивающее») — поджанр на стыке эмбиента и индастриала, появившийся

ЭБОНИТ

Русско-азербайджанский словарь

М мн. нет xüs. ebonit (vulkanizə edilmiş rezin qatışıqlarından alınan bərk maddə).

ЭВКОММИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж bot. evkommiya (cənubda bitən quttaperçalı ağac).

ЭВОЛЮЦИОНИЗМ

Русско-азербайджанский словарь

М мн. нет evolyusionizm (1. təkamül nəzəriyyəsi; 2. inkişaf prosesində sıçrayışlı, inqilabi dəyişiklikləri və keyfiyyət dəyişikliklərini inkar edən cərəyan).

ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Сов. и несов. təkamül etmək, tədricən inkişaf etmək.

ЭВОЛЮЦИОНИСТ

Русско-азербайджанский словарь

М evolyusionist (təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarı).

ЭВОЛЮЦИОНИСТИЧЕСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. evolyusionizm (evolyusionist) -i(-ı); evolyusionistcəsinə.

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. təkamül -i(-ı); эволюционная теория (учение) təkamül nəzəriyyəsi.

ЭВОЛЮЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж 1. təkamül, tədrici inkişaf: 2. (köhn., hərbi) manevr, hərəkət; 3. только мн. idman hərəkətləri.

ЭВРИСТИКА

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет xüs. evristika (nəzəri tədqiqatın məntiqi və metodik üsulları sistemi).

ЭВФЕМИЗМ

Русско-азербайджанский словарь

М dilç. evfemizm (qaba və ya namünasib söz ya ifadə yerinə işlədilən daha yumşaq söz ya ifadə, məsələn. "yalan deyirsiniz" yerinə "doğru demirsiniz" və s.).

ЭВФЕМИСТИЧЕСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. dilç. evfemistik; эвфемистическое выражение evfemistik ifadə.

ЭВФОНИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет evfoniya, xoşahənglik, ahəngdarlıq, xoşavazlıq.

ЭВФУИЗМ

Русско-азербайджанский словарь

М мн. нет ədəb. evfuizm (qəliz, ibarəli, təmtəraqlı üslub).

ЭВФУИСТИЧЕСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. ədəb. təmtəraqlı, ibarəli, qəliz (üslub haqqında).

ЭГАЛИТАРИЗМ

Русско-азербайджанский словарь

М мн. нет eqalitarizm (mülkiyyətin fərdi təsərrüfat əsasında bərabərləşdirilməsini təbliğ edən nəzəriyyə).

ЭГАЛИТАРНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. eqalitar (əmlakın bərabər bölünməsi üzərində əsaslanan).

ЭГОИСТИЧЕСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. xudbinlik (eqoizm) -i(-ı); эгоистическое чувство eqoizm (xudbinlik) hissi.

ЭГОТИЗМ

Русско-азербайджанский словарь

М мн. нет eqotizm (öz barəsində çox böyük fikirdə olma).

ЭГОЦЕНТРИЗМ

Русско-азербайджанский словарь

М мн. нет eqosentrizm (1. eqoizmin (xudbinliyin) ifrat dərəcəsi; 2. bax солипсизм).

ЭГРЕТКА

Русско-азербайджанский словарь

Ж eqret (quş lələyindən ibarət qadın baş bəzəyi).

ЭКВАТОРИАЛ

Русско-азербайджанский словарь

М astr. ekvatorial (bu və digər göy cisminin ekvatora nisbətən vəziyyətini müəyyən edən astronomik cihaz).

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. ekvator -i(-ı); ekvatordakı; экваториальный круг ekvator dairəsi; экваториальные страны ekvatordakı ölkələr.

ЭКВИВАЛЕНТ

Русско-азербайджанский словарь

М ekvivalent (1. iqt. başqa bir əmtəənin dəyərini təmsil edən əmtəə: 2. eyniqiymətli, bərabərqüvvəli; 3. hidrogenin bir hissəsi ilə birləşən və ya onu əvəz edən

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет ekvivalentlik (bərabərlik, eyni qiymətdə, eyni qüvvədə, eyni mə'nada olma).

ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. ekvivalent (eyni qiymətli, bərabər qüvvəli, eyni mə'nalı); эквивалентные величины ekvivalent kəmiyyətlər.

ЭКВИЛИБРИРОВАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Сов. и несов. ekvilibristika ilə məşğul olmaq, kəndirbazlıq etmək, canbazlıq etmək.

ЭКВИЛИБРИСТИКА

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет 1. ekvilibristika, kəndirbazlıq, canbazlıq; 2. məc. hiyləbazlıq, zirəklik, ən çətin vəziyyətdən çıxma bacarığı.

ЭКЗАЛЬТАЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет hədsiz həyəcan, vəcd; cuşa gəlmə, coşma.

ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. həyəcanlanmış, vəcdə gəlmiş, cuşa gəlmiş, coşmuş; həyəcanlı.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. imtahan -i(-ı); экзаменационная комиссия imtahan komissiyası.

ЭКЗАРХ

Русско-азербайджанский словарь

М ekzarx (xristianlarda müstəqil kilsə ya ayrıca kilsə nahiyəsi başçısı).

ЭКЗАРХАТ

Русско-азербайджанский словарь

М (dini) ekzarxlıq (1. ekzarx hakimiyyəti; 2. ekzarx rütbəsi).

ЭКЗЕКВАТУРА

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет dipl. ekzekvatura (bir hökumətin tə'yin olunmuş əcnəbi dövlət konsuluna, onun konsulluğuna razı olduğu haqqında verdiyi şəhadətnamə).

ЭКЗЕКУТОР

Русско-азербайджанский словарь

М köhn. təsərrüfat müdiri (inqilabdan qabaqkı Rusiya idarələrində).

ЭКЗЕКУЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет köhn. 1. bədən cəzası; 2. məhkəmə hökmünün yerinə yetirilməsi; 3. divan tutma.

ЭКЗЕРЦИЦИИ

Русско-азербайджанский словарь

Мн. (ед. экзерциция ж) köhn. hərbi məşqlər.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

Русско-азербайджанский словарь

М ekzistensializm (həyatın mə'nasızlığını, ictimai fəaliyyətin faydasızlığını, əxlaqın əsassızlığını sübut etməyə çalışan imperializm dövrü fəlsəfi cərəyanı).

ЭКЗОГАМИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет etn. ekzoqamiya (öz tayfasından, öz qohum-əqrabasından, öz ictimai qrupundan evlənməyi qadağan edən adət).

ЭКЗОГАМНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. etn. ekzoqamiya -i(-ı), ekzoqam; ekzoqamiya gözləyən, ekzoqamiya adətlərinə riayət edən.

ЭКЗОГЕННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. geol. ekzogen (xarici qüvvələrin tə'siri ilə baş verən yaxud yaranan).

ЭКЗОТИКА

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет ekzotika (uzaq ölkələrə, əksərən isti ölkələrə xas olub digər ölkələrin əhalisi üçün qeyri-adi, qəribə görünən şey, adət və s.).

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. ekzotik, qəribə, yad, qeyri-adi; экзотические растения ekzotik bitkilər.

ЭКЗОТЫ

Русско-азербайджанский словарь

Мн. (ед. экзот) м bot. ekzotlar (bir yer üçün səciyyəvi olmayan, lakin həmin iqlimə uyğunlaşdırılmış ağac və kol bitkiləri).

ЭКИВОКИ

Русско-азербайджанский словарь

Мн. (ед. экивок м) ikimə'nalı söz, kinayə, eyham; говорить экивоками ikimə'nalı danışmaq, eyhamlı danışmaq.

ЭКИПАЖ

Русско-азербайджанский словарь

М 1. minik (fayton, minik arabası və s.); 2. ekipaj (gəmi, təyyarə, tank komandası); 3. (hərbi, dəniz.) ekipaj (dəniz piyadasının sahil qoşunu).

ЭКИПИРОВАННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прич. təchiz edilmiş, tə'min edilmiş (paltarla, ləvazimatla).

ЭКИПИРОВАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Сов. и несов. təchiz etmək, tə'min etmək (paltarla, ləvazimatla).

ЭКИПИРОВАТЬСЯ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. təchiz edilmək, tə'min edilmək (paltarla, ləvazimatla).

ЭКИПИРОВКА

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет 1. təchiz etmə, təchiz edilmə (paltarla, ləvazimatla); 2. təchizat (təchiz etmək üçün lazım olan şeylər).

ЭКЛАМПСИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет tib. eklampsiya (təzə doğan və hamilə qadınlarda ürəkkeçmə).

ЭКЛЕКТИЗМ

Русско-азербайджанский словарь

М мн. нет eklektizm (bir-birinə zidd olan fikir və nəzəriyyələrin mexaniki olaraq birləşdirilməsi).

ЭКЛЕКТИК

Русско-азербайджанский словарь

М eklektik (bir-birinə zidd olan fikirləri, nəzəriyyələri prinsipsiz olaraq bir-birilə birləşdirməyə çalışan alim, filosof yaxud siyasətçi).

ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. eklektik; эклектическое мировоззрение eklektik dünyagörüşü.

ЭКЛИМЕТР

Русско-азербайджанский словарь

М geod. eklimetr (bir yerin üfüqə tərəf meyl xəttini təxmini olaraq tə'yin edən alət).

ЭКЛИПТИКА

Русско-азербайджанский словарь

Ж astr. ekliptika (1. yerin Günəş ətrafında hərəkət etdiyi yol, Günəş mədarı; 2. Göy sferasının, Günəş mərkəzinin öz illik hərəkətində yer dəyişdirdiyi böyük dai

ЭКСГУМАЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж hüq. ekshümasiya (məhkəmə tibbi müayinə üçün meyitin qəbirdən çıxarılması).

ЭКСИКАТОР

Русско-азербайджанский словарь

М xüs. eksikator (havadan tez rütubətlənən maddələri qurutmaq ya saxlamaq üçün qalın divarlı şüşə cihaz).

ЭКСКАВАТОР

Русско-азербайджанский словарь

М tex. ekskavator (yerqazan və torpağı götürüb başqa yerə tökən maşın); гусеничный экскаватор tırtıllı ekskavator; шагающий экскаватор addımlayan ekskavator; мно

ЭКСКАВАТОРНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. ekskavator -i(-ı); ekskavator ilə görülən (icra edilən).

ЭКСКАВАЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж 1. tex. ekskavasiya (ekskavator vasitəsilə və ya partlatma yolu ilə süxur çıxarma prosesi); 2. anat. oyuq, çıxıq, boşluq.

ЭКСКУРС

Русско-азербайджанский словарь

М ekskurs (köməkçi məsələni aydınlaşdırmaq üçün əsas mövzudan haşiyə çıxma).

ЭКСКУРСАНТ

Русско-азербайджанский словарь

М ekskursant, ekskursiyaçı (ekskursiya iştirakçısı).

ЭКСКУРСИОННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. ekskursiya -i(-ı); экскурсионный сезон ekskursiya mövsümü.

ЭКСКУРСИРОВАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. köhn. gəzməyə çıxmaq; gəzintiyə çıxmaq.

ЭКСКУРСИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж 1. ekskursiya (elmi və ya əyləncə məqsədilə təşkil edilən səyahət); 2. ekskursantlar, ekskursiyaçılar.

ЭКСКУРСОВОДНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Рил. ekskursiya rəhbərliyi -i(-ı); экскурсоводческие курсы ekskursiya rəhbərləri kursu.

ЭКСЛИБРИС

Русско-азербайджанский словарь

М ekslibris (kitab cildinin içəri tərəfinə yapışdırılan və kitab sahibinin adı olan bədii nişan).

ЭКСПАНСИВНО

Русско-азербайджанский словарь

Нареч. ekspansiv; hisslərin gizlətmədən, coşğun surətdə, sərbəst.

ЭКСПАНСИВНОСТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет ekspansivlik; həddən artıq ürəyi açıqlıq, hisslərini gizlədə bilməməzlik.

ЭКСПАНСИВНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. ekspansiv; həddən artıq coşğun; hisslərini gizlədə bilməyən.

ЭКСПАНСИОНИЗМ

Русско-азербайджанский словарь

М мн. нет (siyasi) ekspansionizm (bax экспансия).

ЭКСПАНСИОНИСТ

Русско-азербайджанский словарь

М (siyasi) ekspansionist, ekspansionizm tərəfdarı (bax экспансионизм).

ЭКСПАНСИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет (siyasi) ekspansiya, genişlənmə, yayılma (imperialist dövlətlərin yeni torpaq, müstəmləkə və bazarlar əldə etmək məqsədilə öz siyasi və iqtisadi nüfuzu

ЭКСПАТРИАНТ

Русско-азербайджанский словарь

М vətənini tərk etmiş adam (öz vətənini könüllü və ya məcburi olaraq tərk edən adam).

ЭКСПАТРИАЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет vətənini tərk etmə (könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə).

ЭКСПАТРИИРОВАННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прич. öz vətənindən getmiş, öz vətənindən qovulmuş, vətənini tərk etmiş.

ЭКСПАТРИИРОВАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Сов. и несов. vətənini tərk etdirmək, vətənindən qovmaq, vətənindən çıxarmaq.

ЭКСПАТРИИРОВАТЬСЯ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. 1. vətənini tərk etmək; 2. vətənini tərk etməyə məcbur edilmək, vətənindən qovulmaq.

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ

Русско-азербайджанский словарь

Ср мн. нет göndərmə, göndərilmə; yollama, yollanma.

ЭКСПЕДИТОР

Русско-азербайджанский словарь

М ekspeditor (1. mal və s. göndərməklə məşğul olan işçi; 2. tar. çar Rusiyasında: bə'zi idarələrdə şö'bə rəisi).

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. ekspedisiya -i(-ı); экспедиционная контора ekspedisiya kontoru.

ЭКСПЕДИЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж 1. göndərmə, yollama; göndərilmə, yollanma; экспедиция грузов malların göndərilməsi; 2. ekspedisiya (göndərici müəssisə); газетная экспедиция почтамта poçtamtı

ЭКСПЕРИМЕНТ

Русско-азербайджанский словарь

М 1. eksperiment (elmi təcrübə); 2. məc. təcrübə, sınaq.

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР

Русско-азербайджанский словарь

М eksperimentator (təcrübəçi, elmi təcrübə aparan mütəxəssis).

ЭКСПЕРТ

Русско-азербайджанский словарь

М ekspert (bir məsələ haqqında qəti fikir söyləyən mütəxəssis).

ЭКСПЕРТИЗА

Русско-азербайджанский словарь

Ж ekspertiza (bir qərara gəlmək üçün hər hansı bir məsələnin mütəxəssislər tərəfindən öyrənilməsi).

ЭКСПЕРТНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. ekspert -i(-ı); экспертная комиссия ekspert komissiyası.

ЭКСПИРАТОРНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. dilç. ekspirator; экспираторные звуки ekspirator səslər.

ЭКСПИРАЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет xüs. ekspirasiya (ağciyərdən havanı buraxma).

ЭКСПЛАНТАЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет eksplantasiya (canlı toxumaların bədənin bir yerindən götürülüb başqa yerinə calanması).

ЭКСПЛИЦИРОВАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Сов. и несов. xüs. izahat vermək, şərh etmək.

ЭКСПЛОЗИВНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. dilç. partlayan; эксплозивные согласные partlayan samitlər.

ЭКСПЛУАТАТОРСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. istismarçı; эксплуататорские элементы istismarçı ünsürlər.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. istismar (işlətmə) -i(-ı); эксплуатационные расходы istismar (işlətmə) xərcləri.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

I. ж мн. нет istismar. II. ж мн. нет istismar, işlətmə, mənfəət alma, istifadə etmə; эксплуатация нефтяных скважин neft quyularının istismarı (işlədilməsi); эксп

ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

I. сов. и несов. istismar etmək; эксплуатировать чужой труд başqasının əməyini istismar etmək. II. сов. и несов. işlətmək, istismar etmək, istifadə etmək; эксплу

ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ

Русско-азербайджанский словарь

I. несов. istismar edilmək. II. несов. işlədilmək, istismar edilmək, istifadə edilmək.

ЭКСПОЗИТУРА

Русско-азербайджанский словарь

Ж agentura (bir dövlətin başqa dövlətdəki agenturası).

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. xüs. ekspozisiya -i(-ı); экспозиционный отдел музея muzeyin ekspozisiya (sərgi) şö'bəsi; экспозиционный план ekspozisiya planı.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж ekspozisiya (1. ədəbi əsərin giriş hissəsi; 2. musiqi əsərinin sonradan inkişaf etdirilən motivləri ehtiva edən başlanğıc hissəsi; 3. muzey materiallarının və

ЭКСПОНАТ

Русско-азербайджанский словарь

М eksponat (sərgidə, muzeydə göstərilən şey).

ЭКСПОНЕНТ

Русско-азербайджанский словарь

М eksponent (sərgiyə şey qoyan adam; eksponat sahibi).

ЭКСПОНИРОВАНИЕ

Русско-азербайджанский словарь

Ср 1. (sərgidə) göstər(il)mə, (sərgiyə) qoy(ul)ma; 2. şahm. zərbə altına qoyma; 3. fot. ekspozisiya vermə.

ЭКСПОНИРОВАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Сов. и несов. 1. (sərgidə) göstərmək, (sərgiyə) qoymaq; 2. şahm. zərbə altına qoymaq (fiquru); 3. fot. ekspozisiya vermək (foto plyonkasını müəyyən vaxt işıq tə'

ЭКСПОНИРОВАТЬСЯ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. 1. (sərgidə) göstərilmək, (sərgiyə) qoyulmaq; 2. şahm. zərbə altına qoyulmuş (fiqur); 3. fot. ekspozisiya verilmək.

ЭКСПОРТЕР

Русско-азербайджанский словарь

М iqt. xarici ölkələrə mal göndərən; eksportçu.

ЭКСПОРТИРОВАНИЕ

Русско-азербайджанский словарь

Ср ixrac etmə (edilmə), xarici ölkələrə göndər(il)mə.

ЭКСПОРТИРОВАННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прич. iqt. ixrac edilmiş, xarici ölkələrə göndərilmiş (mal və s.).

ЭМАЛИРОВКА

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет 1. minalama, minalanma, mina çəkmə, mina çəkilmə; 2. mina, mina qatı; эмалировка чайника потрескалась çaynikin minası çatlamışdır.

ЭМАЛИРОВОЧНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. minalama -i(-ı); эмалировочные работы minalama işləri.

ЭМАНАЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

I. ж fiz. emanasiya, şüalanma, şüa buraxma; эманация радия radiumun şüalanması. II. ж kim. bax радон.

ЭМАНСИПИРОВАННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

1. прич. azad edilmiş; 2. прил. azad, sərbəst, azadfikirli.

ЭМАНСИПИРОВАТЬСЯ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. 1. azad olmaq, xilas olmaq; 2. azad edilmək, xilas edilmək.

ЭМБАРГО

Русско-азербайджанский словарь

Ср нескл. iqt. embarqo (1. bir ölkəyə mal gətirilməsinin və ya oradan mal çıxarılmasının qadağan edilməsi; 2. bir dövlətin cəza tədbiri olaraq başqa dövlətlərə m

ЭМБЛЕМА

Русско-азербайджанский словарь

Ж emblem, nişan, əlamət, rəmz; голубь — эмблема мира göyərçin sülh emblemidir (rəmzidir).

ЭМБОЛИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж tib. emboliya (qan damarlarının və ya limfatik damarların, qanın yaxud limfanın gətirdiyi yad hissəciklərlə (embollarla) tutulması).

ЭНДОКАРД

Русско-азербайджанский словарь

Мн. нет anat. endokardi (ürəyin daxili qişası).

ОБЩЕСТВЕННО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. ictimai-iqtisadi; общественно-экономические формации ictimai-iqtisadi formasiyalar.

Время запроса ( 1.043940573 сек)
T: 1.046839925 M: 1 D: 0